توانایی تقسیم برچسب های تولید شده به تعداد مشخص در عرض و طول رول ، و همچنین نقص جدا از شمارش دقیق.