مدیریت: خانم نیلوفر خورشیدی

مدیر تولید: آقای دانیال خورشیدی

مدیر فروش: خانم جابری

سرپرست طراحی: آقای منصوبی

سفارشات: خانم حیدرزاده و نظری

حسابداری: آقای علی یاری و رنگنه